Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Апостол Матеев Апостолов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Виолета Здравкова Софрониева
Длъжност
Началник отдел
1
2
3
4
6
Служител
Десислава Георгиева Господинова-Христова
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
6
Служител
Евгения Петрова Стаменова
Длъжност
Старши експерт
1
2
3
4
6
Служител
Иван Георгиев Стоянов
Длъжност
Главен експерт
2
3
4
6
Служител
Ирена Ташкова Сярова
Длъжност
Директор дирекция
1
2
3
4
6
Служител
Маргарита Тодорова Байлова-Монова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Пламен Кръстев Колев
Длъжност
Старши експерт
2
3
4
6
Служител
Румен Любомиров Йорданов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Силвия Иванова Иванова-Дачева
Длъжност
Главен експерт
2
3
4
6