Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Антоанета Геориева Атанасова
Длъжност
Директор дирекция
1
2
3
4
5
6
Служител
Апостол Матеев Апостолов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Ваня Данчева Ганова
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Виолета Здравкова Софрониева
Длъжност
Началник отдел
1
2
3
4
5
6
Служител
Елена Иванова Георгиева
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Ивайло Иванов Савов
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
5
6
Служител
Иван Георгиев Стоянов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Ирена Ташкова Сярова
Длъжност
Директор дирекция
1
2
3
4
5
6
Служител
Маргарита Тодорова Байлова-Монова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Стоян Николов Начев
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6