Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Ваня Трайчева Алексиева
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Елица Гусева-Чакърова
Длъжност
Старши юрисконсулт по заместване
2
3
4
6
Служител
Маргарит Влахлийски
Длъжност
Старши юрисконсулт
2
3
4
6
Служител
Пенка Събева Пенчева - Михайлова
Длъжност
Главен специалист
1
2
3
4
5
6