Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на два имота

10.юли.2020 11:41

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на два имота – гр. София:

  1. поземлен имот с идентификатор 68134.1938.776, с площ 7 118 кв.м, заедно с построените в имота:

- сграда с идентификатор 68134.1938.776.1,

- сграда с идентификатор 68134.1938.776.2 и

- сграда с идентификатор 68134.1938.776.3, намиращ се в гр. София, район „Витоша“, местност „Малък Раковец“, ул. „Беловодски път“ № 101;

  1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.304.174.4.12, със застроена площ 24 кв.м, заедно с 2/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.304.174, с площ 354 кв.м, намиращ се на ул. „Лавеле“ № 20, ет. 2, гр.София, район „Възраждане“.

Оповестено на 10.07.2020 г.