Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на имот

10.юли.2020 11:47

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на имот – с. Кранево, община Балчик, област Добрич:

Имот - частна държавна собственост, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 930/24.08.2000 г. и Акт за частна държавна собственост № 4463/13.08.2008 г. за поправка на Акт за частна държавна собственост № 930, представляващ поземлен имот с идентификатор 39459.501.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-300-5-74 на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 15.09.2003 г., намиращ се в с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Шипка“ № 2, с площ 8523  кв.м, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „за курортен хотел, почивен дом“, при съседи на имота: имот с идентификатор 39459.501.265, 39459.503.88, 39459.503.200, 39459.503.100, 39459.501.216, 39459.501.217, 39459.501.218, 39459.501.279, заедно с построените в него две сгради, както следва:

а) сграда с идентификатор 39459.501.214.1, със застроена площ 876 кв.м, брой етажи 4, с предназначение: „курортна, туристическа сграда“;

б) сграда с идентификатор  39459.501.214.2, със застроена площ 45 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: „административна, делова сграда“.

Оповестено на 10.07.2020 г.