Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота

10.юли.2020 11:50

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота – област Враца:

  1. Поземлен имот с идентификатор 37798.502.563, с площ 13 536 кв.м, намиращ се на ул. „Южна индустриална зона“ № 4, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца;

  2. Урегулиран поземлен имот VІІІ с пл. № 1337, с площ 5 580 кв.м, в кв. 89 по регулационния план на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, заедно с построената в имота сграда – ветеринарна лечебница на два етажа със застроена площ 146 кв.м;

  3. Поземлен имот с идентификатор 77548.1.48, с площ 5 063 кв.м, намиращ се в област Враца, община Козлодуй, с. Хърлец, м. „Мерата“, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77548.1.48.1 със застроена площ 127 кв.м с тавански етаж.

Оповестено на 10.07.2020 г.