Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.
15.мар.2021 13:05
Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, където е предвидено разработването на Методика за оценка на финансовите и нефинансовите цели на държавните публични предприятия, която трябва да бъде приета от Агенцията за публични предприятия и контрол.
АППК уведомява всички участници в конкурсите за номиниране на независими членове в органите на управление на държавните публични дружества, че поради заболяване на членовете на номинационната комисия от квотата на АППК, заседанията на комисията се преустановяват за срок от 14 дни
11.мар.2021 10:12
АППК уведомява всички участници в конкурсите за номиниране на независими членове в органите на управление на държавните публични дружества, че поради заболяване на членовете на номинационната комисия от квотата на АППК, заседанията на комисията се преустановяват за срок от 14 дни
Изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране
18.ное.2020 15:13
Изпълнителният съвет на АППК прие изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране и за провеждане на конкурсни процедури.
Указания при публикуване на Обяви/Решения на публични предприятия
15.окт.2020 17:14
Изисквания, приложими  при публикуване на обява/решение на публично предприятие по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и ал. 3
Предоставяне на отчетна информация от публичните предприятия
09.юли.2020 12:42
Съгласно § 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) до въвеждането на електронно-информационна система отчетната информация по чл. 61 се предоставя по електронна поща на Агенцията за публичните предприятия и контрол за публикуване на интернет страницата й