Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Аделина Йорданова Гочева
Длъжност
Главен експерт
2
3
4
6
Служител
Владимир Стоянов Попов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Димитър Любчов Димирлийски
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
6
Служител
Димитър Николаев Илиев
Длъжност
Директор на дирекция
1
2
3
4
6
Служител
Иванка Стоилова Илиева
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Латинка Маринова Савова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Мирослава Миланова Йонкова-Павлова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Рени Петкова Станкова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
6
Служител
Стефани Вескова Алексиева
Длъжност
Главен експерт
2
3
4
6
Служител
Татяна Иванова Цекова
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
6