Провеждане на ограничен конкурс за имот - гр. София

06.авг.2020 13:56

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област София, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1 със застроена площ 137.68 кв.м, прилежащи мазета и заедно с 50/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.1001.393, с площ от 322 кв.м, намиращ се на ул. „Княз Борис I“ № 74, ет. 1, район „Триадица“, гр. София, община Столична, област София.

Оповестено на: 06.08.2020 г.