АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

21.мар.2023 10:13

1. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: поземлен имот с идентификатор 06505.501.103 с площ 1 007 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 33, с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ведно с построените в него сграда с идентификатор 06505.501.103.1 със застроена площ 101 кв. м и сграда с идентификатор 06505.501.103.2 със застроена площ 118 кв. м;

2. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6 792 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, Община Върбица, област Шумен.