Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот

11.фев.2021 14:27

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на  следните обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот:

  1. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради, находящи се на ул. „Индустриална зона“ – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив;
  2. Дом-паметник хижа „Чевира“ (почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив);
  3. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 с площ 1 062 кв. м, ведно с построената в него сграда 68080.501.704.1 със застроена площ 556 кв. м, намиращ се на ул. „Иван Вазов“ № 67, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив.

Оповестено на 12.02.2021 г.