Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота

10.юли.2020 11:49

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на три имота – област Варна и област Бургас:

  1. Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ: сграда с идентификатор 10135.1506.926.8 със застроена площ 212 кв.м, на три етажа и сутерен, намираща се на ул. „Девня“ №2, гр. Варна, община Варна, област Варна;

  2. Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.292 с площ 991 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас и

  3. Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.604.265 с площ 3 573 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Оповестено на 10.07.2020 г.